LGBT + Law Lab

Live with Pride

Júl je dôležitý mesiac pre LGBT+ komunitu na Slovensku a Vacuumlabs chce prispieť k lepšiemu a rovnoprávnejšiemu životu pre túto populáciu v našej krajine.

Preto sa naše hodnoty odrážajú i v činoch vo forme špeciálneho darčeka pre LGBT+ komunitu. Nižšie nájdete užitočné tipy ako sa orientovať v zákonoch týkajúcich sa partnerstiev osôb rovnakého pohlavia a súbor formulárov pre konkrétne právne prípady.

Šťastný Pride želáme!

9 praktických tipov

ako začat'

Pri zastupovaní partnera/partnerky v styku s bankou odporúčame vyžiadať si plnomocenstvo priamo od Tvojej banky; každá banka má totiž svoj vlastný vzor plnomocenstva. Úkony v banke môžu byť veľmi rôznorodé, preto je dopredu ťažké vystihnúť všetky situácie, kedy potrebuješ plnomocenstvo a najlepšie usmernenie Ti poskytne priamo Tvoja banka.

Pri zastupovaní v styku s poštou (vyberanie pošty, prevzatie zásielky) môžeš vyplniť aj elektronické plnomocenstvo, ktoré zverejňuje pošta online tu: https://eposta.posta.sk/splnomocnenie/ – (je ale potrebné si vytvoriť si profil na ich stránke).

Definícia je uvedená v § 116 Občianskeho zákonníku:
„Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.“ – na partnera/partnerku sa vzťahuje druhá časť vety vyznačené bold-om. Pri skúmaní, či je niekto v postavení blízkej osoby sa pozerá najmä na to, či tieto osoby spolu zdieľajú a starajú sa o spoločnú domácnosť, či spoločne hospodária s finančnými prostriedkami, či navzájom poznajú svoj zdravotný stav, a či sa navzájom sa zastupujú pri vykonávaní bežných aj iných ako bežných vecí. Na základe týchto bodov sa preukazuje fakticita vzťahu. Okrem preukázania fakticity vzťahu je potrebné splniť aj podmienku toho, že osoba by ujmu, ktorú utrpí iná osoba, dôvodne pociťovala ako vlastnú. Toto pociťovanie musí byť vzájomné. Posudzovať by sa malo, či si osoby vzájomne prejavujú záujem alebo či si pomáhajú.


Príklady zákonných práv blízkych osôb:

 • právo si navzájom prevádzať spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach bez ohľadu na spoluvlastnícke právo ostatných spoluvlastníkov (bez nutnosti ponúknuť spoluvlastnícky podiel ostatným spoluvlastníkom),
 • právo odoprieť vypovedať pred súdom, ak by blízkej osobe mohla spôsobiť nebezpečenstvo trestného stíhania,
 • právo odmietnuť podať vysvetlenie policajtovi proti blízkej osobe,
 • ako osoby, ktoré spolu žijú v spoločnej domácnosti sú zo zákona považovaní vzájomne za rodinného príslušníka a majú nárok na pracovné voľno na sprevádzanie toho druhého do zdravotníckeho zariadenia, ako aj v ďalších prípadoch predpokladaných Zákonníkom práce, vrátane zodpovedajúcej náhrady mzdy,
 • právo na oznámenie úmrtia partnera/partnerky v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti,
  právo dediť v druhej a tretej dedičskej skupine, pokiaľ nie je dedenie ošetrené závetom,
 • právo byť ustanovený ako správca dedičstva po tom druhom ako poručiteľovi,
 • právo na informácie zo zdravotnej dokumentácie po smrti toho druhého, ak nie je manžel, dieťa ani rodič,
 • právo na oznámenie úmrtia partnera/partnerky v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti (nemocnici) a vo väzbe,
 • právo žiadať od inšpektorátu práce jedno vyhotovenie protokolu z vyšetrenia príčiny vzniku pracovného úrazu toho druhého ako zamestnanca, ak v dôsledku tohto pracovného úrazu zomrel,
 • právo byť ustanovený ako procesný opatrovník toho druhého v civilnom súdnom konaní.

Zabezpeč si kópiu plnej moci, resp. čestného vyhlásenia, pre prípad, že sa originálna verzia stratí/poškodí. Môžeš tak urobiť buď (i) fyzicky (u notára si dáš urobiť kópiu) alebo (ii) elektronicky  Elektronickú verziu je možné spraviť tzv. konverziou dokumentov, ktorú urobí  notár. U notára žiadaj konvertovanie písomnej plnej moci/čestného vyhlásenia do elektronickej formy ( dokument si môžeš poslať na svoj email alebo nahrať na usb).

Ak by v praxi niekto namietal, že plnomocenstvo je podpísané iba splnomocniteľom, argumentuj tým, že je to jednostranný právny úkon a teda nie je potrebné, aby bol na dokumente podpis osoby, ktorá plnomocenstvo prijíma. 


Dôležité je vedieť, že ak udelíš plnú moc na nejaký úkon, nestrácaš oprávnenie sám konať v tomto udelenom rozsahu.

–  znamená, že si musíš ísť dať potvrdiť pravosť listiny alebo podpisu k notárovi. Mysli na to, že osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť pri overovaní vždy prítomná, t. j. nemôže za ňu podpisovať iná osoba. Nezabudni si vždy k notárovi doniesť platný občiansky preukaz.

Overenie podpisu – 1,99 EUR (bez DPH)

Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou – za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje – 1,33 EUR (bez DPH)

O zmenu je možné požiadať na príslušnom okresnom úrade z tzv. osobitného zreteľu, avšak jej schválenie záleží od subjektívneho rozhodnutia príslušného úradníka/úradníčky.

(pozri § 476 – § 480 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník – SLOV-LEX). V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný. Vlastnoručný závet musí byť spísaný a podpísaný vlastnou rukou.

9 praktických tipov

ako začat'

Pri zastupovaní partnera/partnerky v styku s bankou odporúčame vyžiadať si plnomocenstvo priamo od Tvojej banky; každá banka má totiž svoj vlastný vzor plnomocenstva. Úkony v banke môžu byť veľmi rôznorodé, preto je dopredu ťažké vystihnúť všetky situácie, kedy potrebuješ plnomocenstvo a najlepšie usmernenie Ti poskytne priamo Tvoja banka.

Pri zastupovaní v styku s poštou (vyberanie pošty, prevzatie zásielky) môžeš vyplniť aj elektronické plnomocenstvo, ktoré zverejňuje pošta online tu: https://eposta.posta.sk/splnomocnenie/ – (je ale potrebné si vytvoriť si profil na ich stránke).

Definícia je uvedená v § 116 Občianskeho zákonníku:
„Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.“ – na partnera/partnerku sa vzťahuje druhá časť vety vyznačené bold-om. Pri skúmaní, či je niekto v postavení blízkej osoby sa pozerá najmä na to, či tieto osoby spolu zdieľajú a starajú sa o spoločnú domácnosť, či spoločne hospodária s finančnými prostriedkami, či navzájom poznajú svoj zdravotný stav, a či sa navzájom sa zastupujú pri vykonávaní bežných aj iných ako bežných vecí. Na základe týchto bodov sa preukazuje fakticita vzťahu. Okrem preukázania fakticity vzťahu je potrebné splniť aj podmienku toho, že osoba by ujmu, ktorú utrpí iná osoba, dôvodne pociťovala ako vlastnú. Toto pociťovanie musí byť vzájomné. Posudzovať by sa malo, či si osoby vzájomne prejavujú záujem alebo či si pomáhajú. Príklady zákonných práv blízkych osôb:
 • právo si navzájom prevádzať spoluvlastnícke podiely na nehnuteľnostiach bez ohľadu na spoluvlastnícke právo ostatných spoluvlastníkov (bez nutnosti ponúknuť spoluvlastnícky podiel ostatným spoluvlastníkom),
 • právo odoprieť vypovedať pred súdom, ak by blízkej osobe mohla spôsobiť nebezpečenstvo trestného stíhania,
 • právo odmietnuť podať vysvetlenie policajtovi proti blízkej osobe,
 • ako osoby, ktoré spolu žijú v spoločnej domácnosti sú zo zákona považovaní vzájomne za rodinného príslušníka a majú nárok na pracovné voľno na sprevádzanie toho druhého do zdravotníckeho zariadenia, ako aj v ďalších prípadoch predpokladaných Zákonníkom práce, vrátane zodpovedajúcej náhrady mzdy,
 • právo na oznámenie úmrtia partnera/partnerky v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, právo dediť v druhej a tretej dedičskej skupine, pokiaľ nie je dedenie ošetrené závetom,
 • právo byť ustanovený ako správca dedičstva po tom druhom ako poručiteľovi,
 • právo na informácie zo zdravotnej dokumentácie po smrti toho druhého, ak nie je manžel, dieťa ani rodič,
 • právo na oznámenie úmrtia partnera/partnerky v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti (nemocnici) a vo väzbe,
 • právo žiadať od inšpektorátu práce jedno vyhotovenie protokolu z vyšetrenia príčiny vzniku pracovného úrazu toho druhého ako zamestnanca, ak v dôsledku tohto pracovného úrazu zomrel,
 • právo byť ustanovený ako procesný opatrovník toho druhého v civilnom súdnom konaní.

Zabezpeč si kópiu plnej moci, resp. čestného vyhlásenia, pre prípad, že sa originálna verzia stratí/poškodí. Môžeš tak urobiť buď (i) fyzicky (u notára si dáš urobiť kópiu) alebo (ii) elektronicky  Elektronickú verziu je možné spraviť tzv. konverziou dokumentov, ktorú urobí  notár. U notára žiadaj konvertovanie písomnej plnej moci/čestného vyhlásenia do elektronickej formy ( dokument si môžeš poslať na svoj email alebo nahrať na usb).

Ak by v praxi niekto namietal, že plnomocenstvo je podpísané iba splnomocniteľom, argumentuj tým, že je to jednostranný právny úkon a teda nie je potrebné, aby bol na dokumente podpis osoby, ktorá plnomocenstvo prijíma. 


Dôležité je vedieť, že ak udelíš plnú moc na nejaký úkon, nestrácaš oprávnenie sám konať v tomto udelenom rozsahu.

–  znamená, že si musíš ísť dať potvrdiť pravosť listiny alebo podpisu k notárovi. Mysli na to, že osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť pri overovaní vždy prítomná, t. j. nemôže za ňu podpisovať iná osoba. Nezabudni si vždy k notárovi doniesť platný občiansky preukaz.

Overenie podpisu – 1,99 EUR (bez DPH)

Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou – za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje – 1,33 EUR (bez DPH)

O zmenu je možné požiadať na príslušnom okresnom úrade z tzv. osobitného zreteľu, avšak jej schválenie záleží od subjektívneho rozhodnutia príslušného úradníka/úradníčky.

(pozri § 476 – § 480 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník – SLOV-LEX). V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný. Vlastnoručný závet musí byť spísaný a podpísaný vlastnou rukou.

Stiahni si

formuláre

Plnomocenstvo všeobecné

Plnomocenstvo zdravotná dokumentácia

Plnomocenstvo súvisiace s autom

Plnomocenstvo súvisiace s nehnuteľnosťou

Plnomocenstvo súvisiace s poštou

Čestné vyhlásenie - blízka osoba (práva)

Žiadosť o zmenu priezviska

Stiahni si

formuláre

Plnomocenstvo všeobecné

Plnomocenstvo zdravotná dokumentácia

Plnomocenstvo súvisiace s autom

Plnomocenstvo súvisiace s nehnuteľnosťou

Čestné vyhlásenie - blízka osoba

Čestné vyhlásenie - blízka osoba (práva)

Žiadosť o zmenu priezviska

Prečo to robíme

“Som hrdý na to, že Vacuumlabs nikdy neprestal vytvárať zmysluplné veci. Talenty z nášho právneho tímu dali dokopy formuláre, ktoré pomôžu našim drahým priateľom z LGBT+ komunity žiť lepší a plnohodnotnejší život, a na to som neskutočne hrdý. Dúfame, že podobným spôsobom budeme komunitu v našej krajine podporovať aj naďalej a každý deň.“

Matej Ftáčnik

CEO Vacuumlabs

“Vacuumlabs je postavený na rovnosti a transparentnosti. Vytvárame prostredie, v ktorom sa bude každý náš kolega cítiť dobre, slobodne a bez strachu. Cítime, že je dôležité pomôcť nielen našim kolegom ale aj iným, ktorí sa snažia navigovať v tom, ako na Slovensku riešiť niektoré životné situácie. Uvedomujeme si, že nejde o celkové riešenie tejto otázky, ktorá je kulturálne zložitá, avšak prinášame návod ako aspoň dočasne zlepšiť rodinný život LGBT+ komunite.“

Dávid Žitňanský

Expansion Manager Vacuumlabs

“Prirodzene radi podporujeme takéto aktivity. Ako člen LGBT+ verím, že poznať svoje zákonné práva a možnosti je dnes nevyhnutnosťou. V snahe podporiť celú LGBT+ komunitu chceme ukázať, že úctu a rešpekt, ale aj prístup k právnej pomoci si zaslúžia všetci bez ohľadu na národnosť, rasu, či sexuálnu orientáciu.“

Marek Križka

CEO Sparring

Prečo to robíme

Som hrdý na to, že Vacuumlabs nikdy neprestal vytvárať zmysluplné veci. Talenty z nášho právneho tímu dali dokopy formuláre, ktoré pomôžu našim drahým priateľom z LGBT+ komunity žiť lepší a plnohodnotnejší život, a na to som neskutočne hrdý. Dúfame, že podobným spôsobom budeme komunitu v našej krajine podporovať aj naďalej a každý deň.

Matej Ftacnik

CEO VacuumLabs

Vacuumlabs je postaveny na rovnosti a transparentnosti. Vytvarame prostredie, v ktorom sa bude kazdy nas kolega citit dobre, slobodne a bez strachu. Citime, ze je dolezite pomoct nie len nasim kolegom ale aj inym, ktory sa snazia navigovat v tom ako na Slovensku riesit niektore zivotne situacie. Uvedomujeme si, ze nejde o celkove riesenie tejto otazky, ktora je kulturalne zlozita, avsak prinasame navod ako aspon docasne zlepsit rodinny zivot LGBT+ komunite. 

David Zitnansky

Expansion manager

Prirodzene radi podporujeme takéto aktivity. Ako člen LGBT+ verím, že poznať svoje zákonné práva a možnosti je dnes nevyhnutnosťou. V snahe podporiť celú LGBT+ komunitu chceme ukázať, že úctu a rešpekt, ale aj prístup k právnej pomoci si zaslúžia všetci bez ohľadu na národnosť, rasu, či sexuálnu orientáciu.

Marek Krizka

CEO Sparring

Stay up to date with

Vacuumlabs

No spam. Just the latest insights and news.

By submitting this form you agree to the processing of your personal data according to our Privacy Policy.

Let’s shape your ideas
together

No sales pitch or commitments. Just an honest talk to see if it’s a good fit
and build our cooperation from there.
 
You can also contact us via email contact@vacuumlabs.com

By submitting this form you agree to the processing of your personal data according to our  Privacy Policy.

Message sent

Thank you for contacting us! One of our experts will get in touch with you to learn about your business needs.